نمایندگی لینوکس

LR-A 50 موجود است

1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-B 39 موجود است

3000 مگابایت فضا / 60000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-C 30 موجود است

5000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-D 19 موجود است

10000 مگابایت فضا / 200000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-E 10 موجود است

20000 مگابایت فضا / 400000 مگابایت ترافیک ماهانه

LR-F 3 موجود است

50000 مگابایت فضا / 1000000 مگابایت ترافیک ماهانه