سبد خرید

مرور محصولات و خدمات

IR-1
الف - ۱۰۰ مگابایت فضا / ۵۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
39,000 تومان سالانه
69,000 تومان دو ساله
99,000 تومان سه ساله

IR-2
ب - ۲۵۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
69,000 تومان سالانه
129,000 تومان دو ساله
189,000 تومان سه ساله

IR-3
ج - ۵۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
12,900 تومان ماهانه
119,000 تومان سالانه
229,000 تومان دو ساله
339,000 تومان سه ساله

IR-4
د - ۱۰۰۰ مگابایت فضا / ۳۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
18,900 تومان ماهانه
179,000 تومان سالانه
349,000 تومان دو ساله
519,000 تومان سه ساله

IR-5
ه - ۲۰۰۰ مگابایت فضا / ۴۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
27,900 تومان ماهانه
269,000 تومان سالانه
529,000 تومان دو ساله
798,000 تومان سه ساله

IR-6
و - ۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۵۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه
39,900 تومان ماهانه
389,000 تومان سالانه
769,000 تومان دو ساله
1,149,000 تومان سه سالهافتـخارات