سبد خرید

مرور محصولات و خدمات

Plan A
الف - 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه
29,000 تومان سالانه
58,000 تومان دو ساله
87,000 تومان سه ساله

Plan B
ب - 250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
39,000 تومان سالانه
78,000 تومان دو ساله
117,000 تومان سه ساله

Plan C
ج - 500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه
49,000 تومان سالانه
98,000 تومان دو ساله
147,000 تومان سه ساله

Plan D
د - 1000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه
59,000 تومان سالانه
118,000 تومان دو ساله
177,000 تومان سه ساله

Plan E
ه - 2000 مگابایت فضا / 50000 مگابایت ترافیک ماهانه
79,000 تومان سالانه
158,000 تومان دو ساله
237,000 تومان سه ساله

Plan F
و - 3000 مگابایت فضا / 70000 مگابایت ترافیک ماهانه
99,000 تومان سالانه
198,000 تومان دو ساله
297,000 تومان سه سالهافتـخارات