شماره حساب ها | irPowerWeb

شماره حساب هاشماره حساب های شرکت:

 • بانک ملت
  شماره حساب: 16693600/84
  شماره شبا: IR320120020000001669360084
  شماره کارت: 6104337876022136
  نام صاحب حساب: خانجانی
 • بانک سامان
  شماره حساب: 1-990668-800-9101
  شماره شبا: IR170560910180000990668001
  نام صاحب حساب: خانجانی
 • بانک ملی ایران
  شماره حساب: 0200254163005
  شماره شبا: IR800170000000200254163005
  نام صاحب حساب: خانجانی


افتـخارات