نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی ثبت دامنه

مجموع پرداختی (تومان)

 • .com
 • .net
 • یکساله.ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .id.ir
 • پنج ساله.ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .id.ir
 • .org
 • .co
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .biz
 • .info
 • .us
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .ws
 • .in
 • .club
 • .asia
 • .host
 • .site
 • .name
 • .online
 • .click
 • .wiki
 • .tech
 • .love
 • .photo
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .mobi
 • .website
 • .hosting
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .me
 • .pw
 • .design
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .pro
 • .gift
 • .co.uk
 • .help
 • .tel
 • .press
 • .tv
 • .cc
 • .pics
 • .nl
 • .eu
 • .es
 • .mn
 • .bz
 • .fr
 • .it
 • .ru
 • .pm
 • .re
 • .tf
 • .wf
 • .yt
 • .adult
 • .am
 • .amsterdam
 • .at
 • .audio
 • .bargains
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .blue
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .black
 • .green
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .red
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .pink
 • .blackfriday
 • .ca
 • .ch
 • .christmas
 • .college
 • .diet
 • .de
 • .fans
 • .flowers
 • .frl
 • .guitars
 • .hiphop
 • .ink
 • juegos
 • .kim
 • .li
 • .link
 • .lol
 • .ninja
 • .photos
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .poker
 • .property
 • .republican
 • .rest
 • .rocks
 • .shiksha
 • .space
 • .tw
 • .vote
 • .voto
 • (تخفیف: ۹۶/۰۴/۰۸) .xyz
 • .ind.in,.co.in,.org.in,.net.in
 • .com.co, .net.co
 • .ltd.uk,.me.uk,.net.uk,.org.uk
 • .com.es,.org.es,.nom.es
 • .or.at, .co.at
 • هزینه راه اندازی
 • رجیسترار ثبت دامنه
 •  

نمایندگی A

 • ۱۰۰٬۰۰۰
 • ۳۴٬۱۰۰
 • ۴۰٬۶۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۷٬۶۰۰
 • ۹۱٬۰۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۴۲٬۷۰۰
 • ۳۲٬۸۰۰
 • ۳۷٬۰۰۰
 • ۳۵٬۲۰۰
 • ۶۰٬۲۰۰
 • ۵۰٬۷۰۰
 • ۳۷۸٬۲۰۰
 • ۱۳۰٬۲۰۰
 • ۳۹٬۲۰۰
 • ۱۴۷٬۴۰۰
 • ۳۰٬۲۰۰
 • ۱۱۲,۲۰۰
 • ۲۰۰٬۱۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۲۸٬۰۰۰
 • ۸۵٬۲۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۴۲٬۰۰۰
 • ۳۹٬۲۰۰
 • ۱۹۱٬۲۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۸۰٬۲۰۰
 • ۳۰٬۲۰۰
 • ۸۰٬۲۰۰
 • ۵۷٬۲۰۰
 • ۲۸۳٬۲۰۰
 • ۱۲۴٬۲۰۰
 • ۸۵٬۲۰۰
 • ۸۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۳۳٬۲۰۰
 • ۳۳٬۲۰۰
 • ۲۸۰٬۲۰۰
 • ۲۱۳٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۴۰٬۲۰۰
 • ۳۴۲٬۲۰۰
 • ۳۸۸٬۲۰۰
 • ۱۶۷٬۲۰۰
 • ۵۹٬۲۰۰
 • ۵۷٬۲۰۰
 • ۱۱۷٬۲۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۲۹۱٬۲۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۱۵۷٬۲۰۰
 • ۱۴۱٬۲۰۰
 • ۵۲٬۲۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۲۵۹٬۲۰۰
 • ۸۰٬۲۰۰
 • ۴۱٬۲۰۰
 • ۲۹۱٬۲۰۰
 • ۱۰۵٬۲۰۰
 • ۱۶۷٬۲۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۸۰٬۲۰۰
 • ۱۱۲٬۲۰۰
 • ۵۷٬۲۰۰
 • ۶۰٬۲۰۰
 • ۵۷٬۲۰۰
 • ۴۱٬۲۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۷۱٬۲۰۰
 • ۷۸٬۲۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۱۱۹٬۲۰۰
 • ۱۱۷٬۲۰۰
 • ۱۴۶٬۲۰۰
 • ۴۹٬۲۰۰
 • ۶۰٬۲۰۰
 • ۳۹٬۴۰۰
 • ۹۹٬۲۰۰
 • ۲۹۱٬۲۰۰
 • ۲۹۱٬۲۰۰
 • ۶٬۰۰۰
 • ۳۲٬۲۰۰
 • ۵۴٬۲۰۰
 • ۳۰٬۲۰۰
 • ۲۰٬۲۰۰
 • ۶۰٬۲۰۰
 • رایگان
 • directi

نمایندگی B

 • ۵۰۰٬۰۰۰
 • ۳۳٬۸۰۰
 • ۴۰٬۳۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۷٬۳۰۰
 • ۹۰٬۷۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۴۲٬۴۰۰
 • ۳۲٬۵۰۰
 • ۳۷٬۰۰۰
 • ۳۴٬۹۰۰
 • ۵۹٬۹۰۰
 • ۵۰٬۴۰۰
 • ۳۷۷٬۹۰۰
 • ۱۲۹٬۹۰۰
 • ۳۸٬۹۰۰
 • ۱۴۷٬۱۰۰
 • ۲۹٬۹۰۰
 • ۱۱۱٬۹۰۰
 • ۱۹۹٬۹۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۲۸٬۰۰۰
 • ۸۴٬۹۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۴۲٬۰۰۰
 • ۳۸٬۹۰۰
 • ۱۹۰٬۹۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۷۹٬۹۰۰
 • ۲۹٬۹۰۰
 • ۷۹٬۹۰۰
 • ۵۶٬۹۰۰
 • ۲۸۲٬۹۰۰
 • ۱۲۳٬۹۰۰
 • ۸۴٬۹۰۰
 • ۷۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۲٬۹۰۰
 • ۳۲٬۹۰۰
 • ۲۷۹٬۹۰۰
 • ۲۱۲٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۹۰۰
 • ۳۴۱٬۹۰۰
 • ۳۸۷٬۹۰۰
 • ۱۶۶٬۹۰۰
 • ۵۸٬۹۰۰
 • ۵۶٬۹۰۰
 • ۱۱۶٬۹۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۹۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۱۵۶٬۹۰۰
 • ۱۴۰٬۹۰۰
 • ۵۱٬۹۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۲۵۸٬۹۰۰
 • ۷۹٬۹۰۰
 • ۴۰٬۹۰۰
 • ۲۹۰٬۹۰۰
 • ۱۰۴٬۹۰۰
 • ۱۶۶٬۹۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۷۹٬۹۰۰
 • ۱۱۱٬۹۰۰
 • ۵۶٬۹۰۰
 • ۵۹٬۹۰۰
 • ۵۶٬۹۰۰
 • ۴۰٬۹۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۷۰٬۹۰۰
 • ۷۷٬۹۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۹۰۰
 • ۱۱۶٬۹۰۰
 • ۱۴۵٬۹۰۰
 • ۴۸٬۹۰۰
 • ۵۹٬۹۰۰
 • ۳۹٬۱۰۰
 • ۹۸٬۹۰۰
 • ۲۹۰٬۹۰۰
 • ۲۹۰٬۹۰۰
 • ۶٬۰۰۰
 • ۳۱٬۹۰۰
 • ۵۳٬۹۰۰
 • ۲۹٬۹۰۰
 • ۱۹٬۹۰۰
 • ۵۹٬۹۰۰
 • رایگان
 • directi

نمایندگی C

 • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
 • ۳۳٬۵۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۷٬۰۰۰
 • ۹۰٬۴۰۰
 • ۲۳٬۰۰
 • ۴۲٬۱۰۰
 • ۳۲٬۲۰۰
 • ۳۷٬۰۰۰
 • ۳۴٬۶۰۰
 • ۵۹٬۶۰۰
 • ۵۰٬۱۰۰
 • ۳۷۷٬۶۰۰
 • ۱۲۹٬۶۰۰
 • ۳۸٬۶۰۰
 • ۱۴۶٬۸۰۰
 • ۲۹٬۶۰۰
 • ۱۱۱٬۶۰۰
 • ۱۹۹٬۶۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۲۸٬۰۰۰
 • ۸۴٬۶۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۴۲٬۰۰۰
 • ۳۸٬۶۰۰
 • ۱۹۰٬۶۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۷۹٬۶۰۰
 • ۲۹٬۶۰۰
 • ۷۹٬۶۰۰
 • ۵۶٬۶۰۰
 • ۲۸۲٬۶۰۰
 • ۱۲۳٬۶۰۰
 • ۸۴٬۶۰۰
 • ۷۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۲٬۶۰۰
 • ۳۲٬۶۰۰
 • ۲۷۹٬۶۰۰
 • ۲۱۲٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۹٬۶۰۰
 • ۳۴۱٬۶۰۰
 • ۳۸۷٬۶۰۰
 • ۱۶۶٬۶۰۰
 • ۵۸٬۶۰۰
 • ۵۶٬۶۰۰
 • ۱۱۶٬۶۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۶۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۱۵۶٬۶۰۰
 • ۱۴۰٬۶۰۰
 • ۵۱٬۶۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۲۵۸٬۶۰۰
 • ۷۹٬۶۰۰
 • ۴۰٬۶۰۰
 • ۲۹۰٬۶۰۰
 • ۱۰۴٬۶۰۰
 • ۱۶۶٬۶۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۷۹٬۶۰۰
 • ۱۱۱٬۶۰۰
 • ۵۶٬۶۰۰
 • ۵۹٬۶۰۰
 • ۵۶٬۶۰۰
 • ۴۰٬۶۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۷۰٬۶۰۰
 • ۷۷٬۶۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۶۰۰
 • ۱۱۶٬۶۰۰
 • ۱۴۵٬۶۰۰
 • ۴۸٬۶۰۰
 • ۵۹٬۶۰۰
 • ۳۸٬۸۰۰
 • ۹۸٬۶۰۰
 • ۲۹۰٬۶۰۰
 • ۲۹۰٬۶۰۰
 • ۶٬۰۰۰
 • ۳۱٬۶۰۰
 • ۵۳٬۶۰۰
 • ۲۹٬۶۰۰
 • ۱۹٬۶۰۰
 • ۵۹٬۶۰۰
 • رایگان
 • directi

نمایندگی D

 • ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
 • ۳۳٬۲۰۰
 • ۳۹٬۷۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۶٬۷۰۰
 • ۹۰٬۱۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۴۱٬۸۰۰
 • ۳۱٬۹۰۰
 • ۳۷٬۰۰۰
 • ۳۴٬۳۰۰
 • ۵۹٬۳۰۰
 • ۴۹٬۸۰۰
 • ۳۷۷٬۳۰۰
 • ۱۲۹٬۳۰۰
 • ۳۸٬۳۰۰
 • ۱۴۶٬۵۰۰
 • ۲۹٬۳۰۰
 • ۱۱۱٬۳۰۰
 • ۱۹۹٬۳۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۲۸٬۰۰۰
 • ۸۴٬۳۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۴۲٬۰۰۰
 • ۳۸٬۳۰۰
 • ۱۹۰٬۳۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۷۹٬۳۰۰
 • ۲۹٬۳۰۰
 • ۷۹٬۳۰۰
 • ۵۶٬۳۰۰
 • ۲۸۲٬۳۰۰
 • ۱۲۳٬۳۰۰
 • ۸۴٬۳۰۰
 • ۷۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۲٬۳۰۰
 • ۳۲٬۳۰۰
 • ۲۷۹٬۳۰۰
 • ۲۱۲٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۹٬۳۰۰
 • ۳۴۱٬۳۰۰
 • ۳۸۷٬۳۰۰
 • ۱۶۶٬۳۰۰
 • ۵۸٬۳۰۰
 • ۵۶٬۳۰۰
 • ۱۱۶٬۳۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۳۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۱۵۶٬۳۰۰
 • ۱۴۰٬۳۰۰
 • ۵۱٬۳۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۲۵۸٬۳۰۰
 • ۷۹٬۳۰۰
 • ۴۰٬۳۰۰
 • ۲۹۰٬۳۰۰
 • ۱۰۴٬۳۰۰
 • ۱۶۶٬۳۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۷۹٬۳۰۰
 • ۱۱۱٬۳۰۰
 • ۵۶٬۳۰۰
 • ۵۹٬۳۰۰
 • ۵۶٬۳۰۰
 • ۴۰٬۳۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۷۰٬۳۰۰
 • ۷۷٬۳۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۳۰۰
 • ۱۱۶٬۳۰۰
 • ۱۴۵٬۳۰۰
 • ۴۸٬۳۰۰
 • ۵۹٬۳۰۰
 • ۳۸٬۵۰۰
 • ۹۸٬۳۰۰
 • ۲۹۰٬۳۰۰
 • ۲۹۰٬۳۰۰
 • ۶٬۰۰۰
 • ۳۱٬۳۰۰
 • ۵۳٬۳۰۰
 • ۲۹٬۳۰۰
 • ۱۹٬۳۰۰
 • ۵۹٬۳۰۰
 • رایگان
 • directi

نمایندگی E

 • ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 • ۳۲٬۹۰۰
 • ۳۹٬۴۰۰
 • ۴٬۴۰۰
 • ۱۲٬۸۰۰
 • ۴۶٬۴۰۰
 • ۸۹٬۸۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۴۱٬۵۰۰
 • ۳۱٬۶۰۰
 • ۳۷٬۰۰۰
 • ۳۴٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • ۴۹٬۵۰۰
 • ۳۷۷٬۰۰۰
 • ۱۲۹٬۰۰۰
 • ۳۸٬۰۰۰
 • ۱۴۶٬۲۰۰
 • ۲۹٬۰۰۰
 • ۱۱۱٬۰۰۰
 • ۱۹۹٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۲۸٬۰۰۰
 • ۸۴٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۴۲٬۰۰۰
 • ۳۸٬۰۰۰
 • ۱۹۰٬۰۰۰
 • ۲۳٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۲۹٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۵۶٬۰۰۰
 • ۲۸۲٬۰۰۰
 • ۱۲۳٬۰۰۰
 • ۸۴٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۲٬۰۰۰
 • ۳۲٬۰۰۰
 • ۲۷۹٬۰۰۰
 • ۲۱۲٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۹٬۰۰۰
 • ۳۴۱٬۰۰۰
 • ۳۸۷٬۰۰۰
 • ۱۶۶٬۰۰۰
 • ۵۸٬۰۰۰
 • ۵۶٬۰۰۰
 • ۱۱۶٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۲۶٬۰۰۰
 • ۱۵۶٬۰۰۰
 • ۱۴۰٬۰۰۰
 • ۵۱٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۲۵۸٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۰۰۰
 • ۱۰۴٬۰۰۰
 • ۱۶۶٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۱۱۱٬۰۰۰
 • ۵۶٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • ۵۶٬۰۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۷۰٬۰۰۰
 • ۷۷٬۰۰۰
 • ۶۲٬۰۰۰
 • ۱۱۸٬۰۰۰
 • ۱۱۶٬۰۰۰
 • ۱۴۵٬۰۰۰
 • ۴۸٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • ۳۸٬۲۰۰
 • ۹۸٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۰۰۰
 • ۲۹۰٬۰۰۰
 • ۶٬۰۰۰
 • ۳۱٬۰۰۰
 • ۵۳٬۰۰۰
 • ۲۹٬۰۰۰
 • ۱۹٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • رایگان
 • directi
 

ویژگی های نمایندگی

 • امکان ثبت آنلاین دامنه ها
 • امکان اتصال به WHMC
 • ارتقاء درجه نمایندگی پس از شارژ مجدد (با ارسال درخواست)

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 

برندینگ نمایندگی

 • ایجاد وب سایت بر روی دامین اختصاصی نماینده با قابلیت ایجاد تغییرات دلخواه
 • پنل مدیریت دامین کاربران و نمایندگان بر روی دامنه اختصاصی نماینده
 • ارسال تمامی ایمیل ها به کاربران با نام و مشخصات شما
 • امکان قرار دادن لوگو در پنل کاربران و نمایندگان دامین خود
 • امکان تنظیم قوانین و مقررات دلخواه خود برای کاربران و نمایندگان دامین خود

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

امکانات مالی

 • تعیین قیمت فروش دلخواه برای هر پسوند دامین
 • سیستم تخفیف برای کاربران و نمایندگان دامین خود
 • تعیین سقف تخفیف ها و محدودیت ها
 • استفاده از واحد پولی دلخواه
 • تنظیمات صفحات پرداخت

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

زیر نماینده

 • امکان ارایه نمایندگی دامین به سایرین توسط شما
 • امکان تنظیم قیمت های دلخواه برای نمایندگان دامین خود
 • امکان ارایه تمامی امکانات پنل نمایندگی دامین به نمایندگان خود
 • امکان ارایه پنل اختصاصی مدیریت دامین و وب سایت اختصاصی به نمایندگان خود
 • مدیریت مالی کامل نمایندگان دامین خود

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

سایر امکانات

 • امکان ویرایش ایمیل های ارسالی به کاربران
 • امکان دریافت گزارش ورود کاربران به سیستم
 • امکان دریافت گزارش سفارشات، گزارش کاربران، گزارش فروش و...
 • امکان مشاهده آمار وب سایت

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 

پشتیبانی

 • آموزش تصویری استفاده از پنل نمایندگی دامین
 • امنیت ضمانت شده
 • استفاده از پشتیبانی تیم تخصصی فارسی زبان
 • ضمانت بازگشت اعتبار باقیمانده نمایندگی دامین به حساب بانکی شما در هر زمان

نمایندگی A

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی B

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی C

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی D

 •  
 •  
 •  
 •  

نمایندگی E

 •  
 •  
 •  
 •  
 

خرید نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی A

نمایندگی B

نمایندگی C

نمایندگی D

نمایندگی Eافتـخارات