مرکز آموزش | irPowerWeb

مرکز آموزش

ناحیه کاربری > مرکز آموزش > دامنه


دسته بندی ها

Folder قوانین و مقررات دامنه ها (10)
قوانین و مقررات ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها
Folder دامنه های ملی (12)
آموزش های مرتبط با دامنه های ir.
Folder دامنه های بین المللی (18)
آموزش های مرتبط با دامنه های com. و net. و ...

مقالات

Article نحوه مدیریت دامنه ها از طریق ناحیه کاربری
تمامی دامنه هایی که در irPowerWeb به ثبت می رسند، از طریق ...
Article وضعیت (Status) های مختلف دامنه های بین المللی
هر یک از دامنه های بین المللی در شرایط مختلف از وضعیت ...
Article شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی
پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت تمدید ...
Article شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی
پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت ...افتـخارات