سرور اختصاصیسرور اختصاصی

 • پردازنده
 • حافظه رم (گیگابایت)
 • فضای دیسک
 • ترافیک ماهیانه (گیگابایت)
 • تعداد آی پی
 • Reverse DNS
 • قیمت ماهیانه
 • قیمت سه ماهه
 • قیمت شش ماهه
 • قیمت یکساله

DEDI A

 • Xeon X3450
 • 8
 • 2x 500GB
 • 4000
 • 8

DEDI B

 • Xeon X3470
 • 16
 • 2x 1TB
 • 5000
 • 8

DEDI C

 • Core i7-4770
 • 16
 • 2x 1TB
 • 6000
 • 8

DEDI D

 • 2x Xeon 5620
 • 32
 • 6x 1TB
 • 7000
 • 8

سیستم عامل

 • CentOS
 • Fedora
 • Debian
 • Ubuntu
 • VMware ESXi
 • Xen Server
 • Windows Server 2008
  R2 Standard
 • Windows Server 2012
  R2 Standard
 • Windows Server 2008
  Datacenter
 • Windows Server 2012
  Datacenter

DEDI A

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

پنل مدیریتی

 • cPanel
 • DirectAdmin
 • WebsitePanel
 • Parallels Panel
  برای 100 دامنه

DEDI A

 • ۱۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۴۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • ۱۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۴۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • ۱۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۴۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • ۱۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۹٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۱۴۸٬۰۰۰ تومان
  یک مرتبه
 • ۷۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI A

 • رایگان
 • ۱۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۶۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۲۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۴۸۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • رایگان
 • ۱۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۶۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۲۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۴۸۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • رایگان
 • ۱۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۶۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۲۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۴۸۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • رایگان
 • ۱۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۶۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۶٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۲۲۴٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۴۸۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۹۹۲٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

افزونه ها

DEDI A

 • رایگان
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI B

 • رایگان
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI C

 • رایگان
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه

DEDI D

 • رایگان
 • ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۵۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۷۰٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه
 • ۳۵٬۰۰۰ تومان
  ماهیانه


افتـخارات